องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แบบที่2 (ด.ร.1) แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธฺเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ด.ร.2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน คำร้องทะเบียนพาณิชย์ คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1 คำขอ:1 เว็บไซต์) คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์ แบบคำขอรับใบอนุญาต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย คำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย (แบบ ข.1) คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบฟอร์มแจ้งความชำรุดของถนน (ภ.ด.ส.9) คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน (ภ.ด.ส.10) คำร้องคัดค้านการประเมิณภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ